فراخوان
 برگزاری چهارمین جشنواره معرفی و تجلیل از خبرنگاران برتر رسانه های گروهی
 فعال در عرصه دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری
منطقه 2 کشور
(گیلان، مازندران و گلستان)

 نام:
 نام خانوادگی:

 نام دانشگاه و پارک علم و فناوری:
 
 بخش های رقابتی:
 
 خبر:

 
 گزارش:

 
 تیتر:

 
 مصاحبه:

 
 عکس:

 
 بازه زمانی تولید مستندات جهت شرکت در جشنواره:
                                                                                                    (از فروردین تا اسفند 1397)
 
 مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره:
                                                                                       (تا 10 اسفندماه 1397)

 
 چگونگی ارسال آثار:
                                                           (از طریق لینک pub.umz.ac.ir)

 
 زمان برگزاری جشنواره:                                                      (اردیبهشت 1398)
 
 مکان برگزاری جشنواره:                                    دانشگاه علم و فناوری مازندران(بهشهر)
 
   
 دبیرخانه جشنواره: دانشگاه مازندران 01135333530