هم زمان با نوروز 1398 در سازمان مرکزی دانشگاه برپا شد:
1397/12/27
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار شد:
1397/12/27
در پردیس دانشگاه مازندران برگزار شد:
1397/12/26
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1397/12/26
از سوی دفتر همکاری های علمی بین المللی ارایه شد:
1397/12/21
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1397/12/21