در سالن کنفرانس دانشگاه مازندارن برگزار شد:
1398/6/27
در دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه برگزار شد:
1398/6/27
در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد:
1398/6/26
در سالن کنفرانس دانشگاه مازندارن برگزار شد:
1398/6/17
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1398/6/17