به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق انجام شد:
1397/9/21
در دفتر ریاست دانشگاه مازندران صورت گرفت:
1397/9/21
به همت مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری و مدیریت آموزشی دانشگاه برگزار شد:
1397/9/20
در دانشکده شیمی دانشگاه مازندران برگزار شد:
1397/9/20