در پردیس دانشگاه برگزار شد:
1397/10/29
در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد:
1397/10/26
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1397/10/25
در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1397/10/25
در دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه:
1397/10/24
دردفتر معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه برگزار شد:
1397/10/22