به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید:
1398/5/2
در دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه مازندران تشکیل شد:
1398/5/2
در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد:
1398/5/1
با حضور اعضای شورای برگزار شد:
1398/5/1
در راستای طرح ارتقای سلف سرویس ها و سراهای دانشجویی صورت گرفت:
1398/4/30