به همت انجمن علمی دانشجویی فناوری‌های نوین با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران:
1397/7/25
مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران در دانشکده علوم ریاضی برگزار کرد:
1397/7/25
به همت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه مازندران برگزار شد:
1397/7/25
در دفتر رییس دانشگاه برگزار شد:
1397/7/25