در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد:
1398/6/2
در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد:
1398/6/2
صبح روز شنبه 26 مردادماه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد:
1398/5/26
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1398/5/23