به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار شد:
1398/7/29
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1398/7/29
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1398/7/29
به همت دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه انجام شد:
1398/7/29
در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه مازندران برگزار شد:
1398/7/25