در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران تشکیل شد:
1397/5/23
از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
1397/5/22
در اداره امور آموزشی دانشگاه انجام شد:
1397/5/21
رییس دانشکده علوم ریاضی تصریح کرد:
1397/5/20