در مشهد مقدس انجام شد:
1397/4/25
در مشهد مقدس و در جوار بارگاه مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) برگزار شد:
1397/4/22
در دانشگاه مازندران برگزار شد:
1397/4/20
رییس دانشکده شیمی اعلام کرد:
1397/4/20