به همت انجمن علمی ریاضی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دانشکده علوم ریاضی صورت پذیرفت:
1398/3/1
در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد:
1398/2/30
در سالن کنفرانس دانشگاه مازندارن برگزار شد:
1398/2/30
به همت معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار شد:
1398/2/30
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1398/2/29