در دانشکده علوم پایه برگزار شد:
1397/8/22
در دانشکده علوم اقتصادی و اداری انجام شد:
1397/8/21
در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران انجام شد:
1397/8/21
در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد:
1397/8/20
در دفتر ریاست دانشگاه مازندران صورت گرفت:
1397/8/20
در دفتر ریاست دانشگاه مازندران صورت گرفت:
1397/8/20