در دفتر ریاست دانشگاه مازندران صورت گرفت:
1397/7/29
در دفتر رییس دانشگاه برگزار شد:
1397/7/29
در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد:
1397/7/28
به همت انجمن علمی دانشجویی فناوری‌های نوین با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران:
1397/7/25