در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه مازندران برگزار شد:
1398/7/25
در سومین نمایشگاه دستاوردهای مدیریت سبز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام شد:
1398/7/24
هم زمان با روز عصای سفید برگزار شد:
1398/7/24
در سالن همایش دانشکده هنر برگزار شد:
1398/7/24