در دفتر رییس دانشگاه برگزار شد:
1397/7/25
به همت معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه برگزار شد:
1397/7/25
در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران صورت پذیرفت:
1397/7/25
در دفتر ریاست دانشگاه مازندران صورت گرفت:
1397/7/25
با حضور دکتر میرنیا در دفتر سامد برگزار شد:
1397/7/24