در پردیس دانشگاه مازندران برگزار شد:
1398/2/4
در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1398/2/4
در سازمان مرکزی و پردیس دانشگاه برگزار شد:
1398/2/4
در محل دفتر ریاست دانشگاه انجام شد:
1398/2/3
در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد:
1398/2/2