در نمازخانه سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد:
1397/1/29
در محل دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران تشکیل شد:
1397/1/29
انجمن علوم سیاسی ایران واحد شما با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه مازندران برگزار کرد:
1397/1/29
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران:
1397/1/29
در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران برگزار شد:
1397/1/28