در جلسه هیات رئیسه دانشگاه انجام شد:
1399/1/19
در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا از سوی دانشگاه مازندران صورت گرفت:
1398/12/27
با همراهی سرپرست جدید فنی و طرح‌های عمرانی دانشگاه انجام شد:
1398/12/25
در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام گرفت:
1398/12/24